سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تعلیم وتربیت

چگونه توانستم استرس را در زینب کاهش دهم ؟

      (( ماسپاس گذار معلمانی هستیم که اندیشیدن را به ما آموختند نه اندیشه ها را ...........))
                 موضوع:چگونه توانستم استرس را در زینب کاهش دهم؟
 
 کلید واژه:استرس،کلاس     
                         بیان مسئله  و توصیف وضعیت موجود
.کلاس مورد نظر من 30 نفر دانش آموز دارد.از زمانی که من دراین کلاس تدریس می کنم حالت رفتاری یکی از دانش آموزانم باعث شده که من بیشتر به او توجه کنم به طوری که حتی بعضی از مواقع مدت ها رفتار او با دوستان و هم کلاسه هایش را زیر نظر می گیرم.تا بتوانم با او راحت تر ارتباط برقرار کنم.زینب از زمانی که وارد کلاس می شود تا وقتی بیرون می رود با خود  در گیر است گویی کسانی که در اطراف او هستند تاثیری بر او  ندارند و نسبت به محیط بی توجه است.در زمان درس پرسیدن به وضوح نمی تواند مطالب را بیان نماید.مخصوصا اگر اولین نفر باشد در بحث های گروهی شرکت نمی کند.در موقع نوشتن امتحانات دست هایش عرق می کند و حتی گاهی از ادامه نوشتن خود داری می کند.تکالیف داده شده را کامل انجام نمیدهد و همیشه در چهره او نگرانی دیده می شود.
 استرس حالتی است که شما در واکنش به فشار دنیاى بیرون (مدرسه، محیط کار،خانواده، دوستان و ...) یا دنیای درون ( تمایل به موفقیت، میل به پذیرفته شدن و ...) احساس مى‌کنید.
استرس واکنش طبیعى افراد در هر سنى است. استرس از غریزه فرد در محافظت از خویش در برابر فشار عاطفى یا جسمى و  مقابله با خطر نشات مى‌گیرد.
در واقع اندکى استرس لازم است. بیشتر ما بدون احساس رقابت نمى‌توانیم در ورزش، موسیقى، کار و مدرسه موفق شده به کمال برسیم. بدون استرس بیشتر ما پروژه‌ها یا کار‌هاى خود را به موقع به پایان نخواهیم رسانید. استرس جزء  زندگی است.
                                    گردآوری اطلاعات (شواهد یک)
این مطلب را با مشاور مدرسه در میان گذاشتم از همکاران سال قبل در مورد او سوال کردم و گفته های من را تایید کردند.اقداماتی که خودشان سال گذشته انجام داده بودند توضیح دادند.با توجه به پیگیری های مدیر و معاون و حتی  مشاور مدرسه دوست داشتم بیشتر در جریان زندگی او قرار بگیرم.چون همین استرس باعث می شد که بعضی از مطالب را که به خوبی یاد گرفته بود فراموش کند با توجه به اطلاعاتی که جمع آوری نمودم تصمیم گرفتم این راه حل را ارائه دهم.در مرحله اول برای آوردن او به جمع او را سرگروه کردم سپس او را به عنوان یاور معلم خودم در کلاس انتخاب کردم ازپدر و مادر او خواستم تا به مدرسه تا در جریان وضعیت او در منزل قرار گیرم.
                       تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های اولیه

با توجه به اطلاعات به دست آمده مشخص شد  که زینب مادر خود را از داده  و پدر او مجددا ازدواج کرده است مادر ناتنی او صاحب فرزندی شده که وجود این نوزاد بر نگرانی او افزوده و باعث شده به
خاطر اینکه مبادا محبت پدر از او سلب شود همیشه به فکر بیرون کلاس و اتفاقات منزل باشد تا مبادا حضور او کم رنگ احساس شود.در نتیجه دوستان و هم کلاسی هایش برای او ارزشی نداشتند و همیشه با آنه با حالت خشم و ناراحتی برخورد می کرد.به خاطر نگرانی زیاد دست هایش عرق می کرد و مطالب را فراموش می کرد.چون نمی توانست خود را با شرایط جدید وفق دهد.دفاتر خود را پاره می کرد.من هم هر چه به او نزدیک تر می شدم به خاطر اینکه حالت استرس و هیجانات درونی خود را کمتر بروز دهد از من فاصله می گرفت.اما از زمانی که اطمینان کرد که من می توانم راز دار او باشم با گفتن بعضی از مطالب احساس می کردم دارم به او نزدیک تر می شوم.مثلا اگر نمی توانست با  دانش آموزان امتحان خود را بنویسند در زنگ تفریح منتظر او می ماندم تا امتحان را به پایان برساند.به او اطمینان خاطر می دادم که کی تواند به من به چشم یک حامی نگاه کند.در این مرحله بود که تصمیم گرفتم با کمک مشاور مدرسه به یاری دانش آموزم برسم تا این استرس او را ازانجام وظایفش باز ندارد.
                    انتخاب راه حل یا راه حل های موقتی جهت اجرا
هر چند وقت یک بار جای دانش آموزان را در نیمکت ها عوض می کردم.گروه زینب را همیشه متفاوت انتخاب می کردم تا بیشتر در جریان مسائل اجتماعی دوستان خود قرار گیرد .مخصوصا دانش آموزانی که در منزل بچه ی کوچک تری داشتم.حتی گاهی از آن ها می خواستم از رابطه ی خود با خواهر یا برادر کوچک ترشان با زینب صحبت کنند.برای دوستی با بچه ها گزینه های متفاوتی را پیش رویش قرار می دادم.با مادر زینب نیز در ارتباط بودم و از ایشان خواستم که ازعلایق زینب بیشتر برایم بگوید.حتی از پدر و مادر او خواستم که به فرزند کوچکتر در حضور زینب کمتر محبت شود.یکی از دانش آموزان را که از نظر درسی و انضباطی در سطح  خوبی بود با او همراه کردم که حداقل تکلیفی را که به او می دهم با نظارت او مرتب و خوانا انجام دهد.از او به عنوان یاور معلم در کلاس استفاده کردم که تا حدود زیادی موفقیت آمیز بود چون در مواقعی که ناراحت بود به کنار من می آمد و من با حرف زدن او را آرام می کردم .
                           اجرای راه حل و نظارت بر آن
با توجه به موارد ذکر شده و راه حل هایی که به نظرم رسید که عبارتند از :
 1-انتخاب او به عنوان یاور معلم

2  -تغییر جای زینب           

3-دادن مسئولیت به او

4- برقراری ارتباط عاطفی با او


با توجه به شناختی که از کلاس دارم مورد اول را به عنوان راه کار انتخاب کردم و سپس موارد دیگر را به مرور اجرا نمودم و در این مسیر از نظرات همکاران نیز بهره گرفتم.از وقتی او را سر گروه قرار داددم دیگر ناخن هایش را نمی خورد چون می دانست برای گروه خود باید یک الگو باشد    
                        گردآوری اطلاعات و شواهد دو
در ابتدا با تشکر از همکارانی که باعث شدند که من بتوانم با دانش آموزم رابطه بهتری بر قرار کنم آن ها را در جریان امور انجام شده قرار دادم تا ببینم آیا تغییراتی که من احساس می کنم آن ها نیز متوجه شده اند و یا سوالاتی که از بعضی از دانش آموزان می کردم که آیا آن ها نیز نسبت به رفتار زینب ابراز رضایت می کنند و آیا معاون مدرسه یا مشاور آن را تایید می کردند لذا پس از اطمینان ضمن قدر دانی از همکاران آن ها را نیز در جریان این امر پژوهشی قرار دادم.
                                     ارزشیابی  تاثیر اقدام جدید 
در این مرحله اقداماتی را که انجام شده را تفسیر می نماییم مثلا آیا دفاتر زینب منظم و مرتب شده و یا باز  هم ناخن هایش را می جود؟و یا اینکه در انجام تکالیف ناتوان است؟آیا زمان نوشتن امتحانات باز هم دستش عرق می کند که برگه ی امتحانی اش خیس شود و او از نوشتن باز ماند
                                    ارائه  گزارش و پیشنهاد  
با توجه به مطالب ذکر شده که زینب دانش آموزی بود که همیشه نگران و. مضطرب تکالیفش را به خوبی انجام نمی داد با حالت عصبانیت با بچه ها برخورد می کرد و در رابطه با دیگران دچار مشکل بود ناخن هایش را می جوید و دست هایش عرق می کرد در موقع پاسخ دادن به دروس در اثر استرس زیاد مطالب را فراموش می کرد و همیشه موجب ناراحتی بچه هایی که با او در یک نیمکت می نشتند می شد دوست داشت بیشتر در خانه باشد و در جریان امور خانه قرار گیرد با مادرش لجبازی می کرد و شبها با اضطراب از خواب می پرید در جریان این اقدام پژوهی پیشنهاد هایی برای کاهش بعضی  مشکلات زینب ارائه کردم:
1-انتخاب او به عنوان سر گروه در یکی از دروس
2- محبت والدین به او طوری که این محبت را احساس کند و محبت معلم طوری که باعث نشود دیگر دانش آموزان به فراموشی سپرده شود
3-دادن مسئولیت های متفاوت برای حضور برجسته در کلاس
4-همراه نمودن او با دوستان و همکلاسی های موفق
5-صحبت کردن مشاور مدرسه با بچه ها طوری که مخاطب زینب نباشد
6-ارتباط با ولی دانش آموز برای در جریان قرار گرفتن پیشرفت کار     
                                              
                         

 


ارسال شده در توسط احمد گودرزی

 

جلسه مدرسان کشوری ارزشیابی توصیفی ومدارس چندپایه-تهران دانشکده فنی شریعتی بامعاون وزیر آموزش وپرورش


ارسال شده در توسط احمد گودرزی

- دو روز پیش دبیر فیزیک دبیرستان حافظی بروجرد، بر اثر اصابت ضربات چاقوی یکی از دانش‌آموزان خود جان باخت.


مسئولان آموزش و پرورش استان لرستان در توضیح جزئیات این قتل اعلام کردند که متأسفانه این دانش
   ‎آموز در مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل بوده است. این دانشآموز غیبتهای متوالی داشته و در درسهایش نیز ضعیف بوده که معلم وی خواستار حضور والدینش به مدرسه میشود. پس از حضور والدین، این دانشآموز به کلاس برمیگردد و معلم از او میخواهد برای موجه‌کردن غیبتش به دفتر مدرسه مراجعه کند که او با چاقو به جان معلم میافتد و ...

با دکتر کورش محمدی استاد دانشگاه و رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران درباره علل و انگیزه‌های این فاجعه انسانی در مدرسه که کانون‌ اصلی تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است به گفت‌وگو نشستیم.

با بیان اینکه حادثه قتل معلم به دست یک دانش آموز 15 ساله در لرستان یک حادثه است و نمونه‌های آن در غرب نیز وجود دارد اظهار کرد: باید مواجهه متولیان امر و رسانه‌ها با این موضوع مدیریت شده باشد.

وی ادامه داد: این حادثه موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شد و جای تسلیت به جامعه معلمان دارد. باید تاسف خورد که یک معلم دلسوز بدون گناهی جان خود را از دست بدهد.

نظام آموزشی ما تنها اصطلاح "پرورش" را به یدک می‌کشد/مشاوره، حلقه مفقوده آموزش و پرورش

رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران با بیان اینکه از دو منظر می‌توان به این موضوع نگریست اظهار کرد: نخست آنکه در نظام تعلیم و تربیت ما، "پرورش" چندان کاربردی نشده و یک نظام آموزشی داریم که اصطلاح "پرورش" را با خود به یدک می‌کشد. آموزش و پرورش ارتباط آنچنانی با خانواده‌ها ندارد و یک نظام آموزشی آرمانگراست که افراد را به قصد کسب مدرک تربیت می‌کند و هدف غایی آن بیشتر مدرک است تا کارایی‌ها و قابلیت پرورشی دانش‌آموز.

محمدی با بیان اینکه پس از بررسی‌ها و پرس‌وجوهای انجام شده در مورد این دانش آموز که معلم خود را به قتل رسانده مشخص شد وی به کرات غیبت داشته و در مدرسه حاضر نمی‌شده است، گفت: باید دید نقش مشاوران در این مدرسه چگونه بوده است که این موضوع را بررسی کنند. مدرسه باید از وضعیت روحی و روانی و خانوادگی دانش آموزانش مطلع باشد . متاسفانه امروز مشاوره یک حلقه مفقوده در آموزش و پرورش است. امروز چند نیروی پرورشی در مدارس داریم و آیا همه آنها مهارت لازم برای برقراری ارتباط با دانش آموزان را دارند؟

وی افزود: متاسفانه نیروهای پرورشی در سطح مدارس نیروهای کمرنگی هستند.

چرا یک دانش آموز باید سلاح سرد با خود حمل کند؟

رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران ضمن تاکید بر اینکه البته این اظهارات نافی مسئولیت خانواده نیست، عنوان کرد: وقتی چنین اتفاقی می‌افتد باید پذیرفت که این دانش آموز با انگیزه قتل معلم به مدرسه نرفته است. صحیح است که چاقو به همراه داشته اما این موضوع دلیل بر این نیست که وی انگیزه قتل داشته است. دقیقا مشکل همین جاست که چرا یک دانش آموز باید سلاح سرد با خود حمل کند؟

محمدی ادامه داد: این مسئله که دانش آموز با خود سلاح سرد به مدرسه برده است باید کجا بررسی شود؟ آیا خانواده مقصر است؟ یا آموزش و پرورش مقصر است و یا جامعه؟ باید سیستم را بررسی کرد. احتمال نخست این است که این فرد شاید از اختلال روانی رنج برده و دچار افسردگی، پرخاشگری و تبعات آن بوده باشد، اگر چنین شرایطی وجود داشته باید تحت کنترل قرار می‌گرفت. همه دانش آموزان به لحاظ روانی در یک سطح نیستند.

وی با اشاره به اینکه از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که فرد تحت فشارهای تربیتی خانواده قرار داشته و تحت تاثیر الگویی که پرخاشگری و جسارت به بزرگترها را القا می کند قرار گرفته باشد گفت: در چنین شرایطی باز هم چیزی از بار مسئولیت نظام تربیتی و پرورشی در خانه دوم دانش آموز که مدرسه است کم نمی‌شود. حالت سوم نیز این است که ممکن است این دانش آموز تحت فشارها و استرس‌های ناشی از شرایط موجود در مدرسه قرار گرفته باشد. روش‌های ناصحیح تربیتی، برخوردهای تند و شکننده، ارائه الگوهای تند، دیکتاتور مآبانه و پرخاشگرانه از سوی اولیا مدرسه بی‌تاثیر نیستند. دست آخر نباید از الگوهای پرخاشگری ارائه شده توسط جامعه، محیط و رسانه‌هایی چون ماهواره غفلت کرد.

رویکرد رفع تکلیفی آموزش و پرورش در قبال دانش آموزان پرخاشگر

رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران ضمن تاکید بر اینکه مدارس با دانش آموز دارای اختلال روانی یا سطحی از پرخاشگری آزار دهنده با رویکرد رفع تکلیفی برخورد می‌کند و برنامه‌ای برای دانش آموزان پرخاشگر ندارند، اظهار کرد: این دانش آموزان یا طرد می شوند و یا اخراج و نظامی وجود ندارد که وی تحت مراقبت باشد.

محمدی افزود: از سوی دیگر شاهد ارتباط معنایی میان خانواده و اولیای مدرسه نیستیم. غیبت‌های مکرر این دانش آموز، نوع ارتباطش با هم مدرسه‌ای‌ها و معلمینش در چارچوب یک نظام تعاملی میان خانواده و مدرسه قابل بررسی است. آموزش و پرورش ما ارتباط ضعیفی با خانواده‌ها دارد و متولی پرورشی نیست.

این حادثه یک هشدار جدی برای نظام تعلیم و تربیت ماست

وی تصریح کرد: البته این موارد نافی حرکت زشت، تخریبی، ضدارزش و فاجعه بار این دانش آموز نیست و نباید با آن احساسی برخورد کرد. این حادثه به لحاظ قضایی و انتظامی یک شیوه برخورد می طلبد اما یک هشدار جدی برای نظام تعلیم و تربیت ماست و باید ریشه‌یابی‌های دقیق انجام شود. 

 


ارسال شده در توسط احمد گودرزی