سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تعلیم وتربیت

ابزارهای ارزشیابی توصیفی:

از آنجا که در سنجش و ارزشیابی کیفی،  متناسب  با اهداف و حیطه های یادگیری ابزارهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد و این ابزار ها هریک بخشی از اطلاعات مورد نیاز معلم راتامین می نماید مناسب ترین   این ابزارها عبارتند از : 

 •  آزمونها ( عملکردی – مداد کاغذ ی)
 • برگ ثبت مشاهدات ( فهرست مشاهدات – فهرست واقعه نگاری)
 • پوشه کار 
 • تکالیف درسی
 • درس پژوهی
 • پروژه
 • چک لیست
 • کارنامه توصیفی

ضرورت استفاده از پوشه کار :

تجربه نشان داده است فرایندها و فراورده های یادیری غیر شناختی دانش آموزان با روش های معمول قابل اندازه گیری نستند . بنابراین معلمان باید راه های جدید ی را برزنند . روش پوشه کار یکی از شیوه های قابل استفاده در این زمینه می باشد. بدون تردید شورای مدارس می توتنند راه های بدیع و گوناگونی را ابداع و پشنهاد کنند . ولی طرح روش پوشه کار به عنوان یک تجربه ی موثر می تواند نقطه ی شروعی برای کارهای جدیدتر و جدی تر در جهت سنجش یادگیری های غیر شناختی در مدارس باشد.

بنابر این استفاده از پوشه کار با توجه به موارد زیر  ضروری می باشد چرا که پوشه کار:

 • به دانش آموز امکان می دهد تا شاهد رشد و پشرفت خود باشد.
 • فرصت شناخت و اصلاح اشتباهات را به دانش آموز می دهد. این کار توان رسک کردن نهراسیدن از اشتباه جرات پذیرش اشتباه و اصلاح آن را به وی می دهد . به این ترتیب         دانش آموز را در فرایند آموزش خود سهیم می سازد.
 • ابزاری برای تعامل با همکلاسی ها معلمان و والدین است.
 • · دانش آموز ار طریق ارائه پوشه کار فرصت پیدا می  کند تا میزان توانایی ها و دانش خود را مستند سازد .
 • شخصیت علمی و پژوهشی شاگردان را پویا می سازد و در آنها اعتماد به نفس و خود باوری ایجاد می کند.

لذا در تعریف مفهوم پوشه کار باید گفت که پوشه کار مانند یک جورچین ( پازل) ،مجموعه قطعاتی از کارهای هدفدار فراگیران است که به آنها امکان می دهد تا توانایی های خود را از جهات مختلف به نمایش بگذارند.

مفهوم پوشه کار از لحاظ تاریخی عبارت بوده است از کیف چرمی که نقاشان ، هنرمندان  ،       موزسین ها ، فیلمنامه نویس ها و... که معمولا با کار عملی سروکار داشته اندنسخه های پیش نویس و یا نهایی اثر هنری خود را درآن قرار داده و با خود حمل می کرده اند.

کارنامه توصیفی :

 ارزشیابی براساس شرایط و ویژگی‌های فوق ایجاب می‌نماید که گزارش پیشرفت دانش‌آموز را به صورتی دیگر تدوین نماییم لذا در این طرح کارنامه اساساً تغییر یافته و به صورت گزارش نسبتا مشروحی از چگونگی پیشرفت دانش آموز ارایه می‌شود.

مطالعه و بررسی کارنامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی در تعداد زیادی از کشورها نشان می‌دهد که تنها برای   کشورهای مانند تاجیکستان، افغانستان، عربستان و پاکستان و ایران و امثالهم کارنامه‌ها حالت کمی صرف دارد، در تمامی کشورهای پیشرفته کارنامه شکل توصیفی به خود گرفته است (سبحانی فرد، 1382)

در کارنامه پیشنهادی این دفتر ابعاد شناختی عاطفی، اجتماعی و بدنی شخصیت کودک مورد عنایت قرار گرفته است و برای هر یک از این حیطه‌ها انتظاراتی منطبق با اهداف و برنامه درسی تنظیم گردیده است. در حوزه شناختی بخشی به نام مهارت‌های شناختی وجود دارد و مواد درسی مورد تدریس در سال اول ابتدایی یعنی ریاضی، علوم، خواندن و نوشتن، هدیه‌های آسمانی و درس هنر به صورت مجزا به همراه انتظارات مرتبط در کارنامه توصیفی آورده شده است معلم می‌بایست در طول سال شواهد کافی برای داوری در خصوص تحقق انتظارات جمع آوری نماید و در نهایت داوری خود را به همراه توصیه در کارنامه منعکس نماید داوری معلم برای تحقق انتظارت در طیف چهار قسمتی اعلام می‌شود که عبارتند از:

ـ کاملا تحقق یافته یا «بالاتر از حد انتظار»

ـ تحقق یافته یا «در حد انتظار»

ـ نسبتا تحقق یافته یا «نزدیک به حد انتظار»

ـ نیازمند تلاش بیشتر


ارسال شده در توسط احمد گودرزی