سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تعلیم وتربیت

عمده تغییرات برنامه 1– حذف برخی از ملاک ها و تغییر در عناوین فعالیت ها 2– اضافه کردن عناوین مورد نظر معاونت های مختلف ستادی 3- تفکیک برنامه ریزی از فرایند های دیگر 4- شیوه ی امتیاز دهی در خودارزیی اولیه و پایانی 5- فرمول محاسبه رشد 6- شکل و محتوای جداول ملاک هافعالیتها امتیازبراساس تغییرات واصلاحات راهنمای برنامه محور آموزش ویادگیری:7ملاک_22فعالیت_سقف امتیاز98 محورفوق برنامه وپرورشی:5ملاک_22فعالیت_سقف امتیاز49 محورسلامت وتربیت بدنی:7ملاک_37فعالیت_سقف امتیاز56 محور مشارکت:3ملاک_9فعالیت_سقف امتیاز35 محور نظارت:1ملاک_3فعالیت_سقف امتیاز21 محور اداری مالی:2ملاک_11فعالیت_سقف امتیاز21 محور برنامه ریزی:2ملاک_6فعالیت_سقف امتیاز14 محور خلاقیت:1ملاک_4فعالیت _سقف امتیاز 7 محور برنامه ریزی توسط ارزیاب بیرونی ارزش گذاری می شود تعداد ملاک ها28 تعداد فعالیتها :114 جمع امتیاز 301عداد ملاک ها از 36 به28 ملاک کاهش یافته است. تعداد فعالیت ها از146 تا به114 کاهش یافته است .

%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

ارسال شده در توسط احمد گودرزی