سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

تعلیم وتربیت

شیوه های تشویق دانش آموزان درمسایل گوناگون آموزشگاه

بهترین وکم هزینه ترین روش تشویق بنده در طی سالهای اخیر در کنار  اهداء جوایز مادی گرفتن عکس دانش آموزان مورد تشویق در مراسم ها در مقابل کل دانش آموزان ونصب تصاویر در تابلو اعلانات و وبلاگ آموزشگاه که به این منظور طراحی  گردید وهمچنین دادن مسئولیت به این افراد وهمچنین اجازه سخنرانی دانش آموزان مورد تشویق وبیان علتهای موفقیت خود در سر صف برای سایرین می باشد.که از طرف دانش آموزان بسیار زیاد مورد استقبال قرار می گیرد.ضمنا در این مورد بهتر است علاوه بر روشهای ابتکاری  از 90روش تشویق دانش آموزان در صفحه 90کتاب معاون یک مدیر است کمک گرفته شود. (90روش تشویق در جلسه معاونین دراختیار کلیه همکاران قرار گرفت)

چند تجربه مفید درباره شیوه برخورد با دانش آموزان خاطی که مقررات آموزشگاه را رعایت نمی کنند.

در این مورد قبل از هر چیز باید گفت وبه آن یقین نمود که ما بایک انسان طرفیم وما معاونین یا سایر معلمین  در رابطه با شاگردان خود  نباید این حق را به خودمان بدهیم که شاگرد را به دلیل اینکه یک نسل از ما دیرتر به دنیا آمده است یا چند سال ازما کوچکتر است پذیرنده ی همه حرفهایمان بدانییم ما معاونین وسایر همکاران باید به همه دانش آموزان توجه داشته باشییم  مخصوصاَ در دوره راهنمایی با توجه به اقتضای سنی خود به توجه بیشتر ما نیاز دارند و دوست دارند که به اظهار نظرهای آنان توجه کنیم و طرف مشورت ما قرار بگیرند.

اگرما به این مسئله توجه نکنیم و شاگردان را در تصمیم گیریها دخالت ندهیم یا همیشه از تعداد خاصی نظر خواهی کنیم یا مسئولیت بدهیم شاگردان برای جلب توجه ما و اثبات وجود دست به کارهایی خواهند زد که نظم مدرسه را به هم بریزند .ولذا داشتن یک فکر مثبت درمورد هر دانش آموزوپرهیز از هرگونه پیشداوری وقضاوت عجولانه درموردمسایل انظباطی دانش آموزان امری ضروری می باشد.

چند نکته :1-درصورت تذکر ویا نصیحت دانش آموز بهتر است این امر حتما به صورت خصوصی صورت بگیردونتیجه چند دقیقه ای این امر ممکن است با نصیحتهای چندین ساعته که برای جمع در طی سال عنوان می شود برابری کرده وحتی موثر تر باشد.(این جمله در پاسخ سئوال من ازیک همکار در زمان بازنشستگی اش بود که ازوی خواستم یک تجربه مفید کاریش رابه عنوان هدیه  برایم بیان نماید)2-درصورت معرفی دانش آموز خاطی از سوی همکار حتما از وی بخواهیم تا علت آنرا به صورت کتبی برایمان درج نمایید.

4-شیوه برخورد با مسایل انضباطی حتما به تناسب جرم انجام گرفته صورت بگیرد.مثلا در صورت عدم رعایت بهداشت کمک به پاکیزه نمودن محیط ویا در صورت وارد کردن خسارت مجبور نمودن دانش آموز یا اولیاء وی به جبران آن.........

5-داشتن یک قانون تنبیه مناسب مشابه ماده 76 آئین نامه انضباطی مدارس بسیار ضروری وموثر می باشد .

6-بهتر است هر موقع که تعهدی از دانش آموزان خاطی گرفته می شود به همان تناسب تعهدی از طرف خود ما معاونین به دانش آموز داده شود که درصورت عدم تکرار موارد کسر انضباط وی جبران خواهد شد.

7- در باره کوتاه بودن بیش ازحد  موی سر دانش آموزان بهتر است بدانیم  با توجه به مقررات آموزش وپرورش در صورت رعایت بهداشت و شؤونات اسلامی چنین امری بی دلیل و فاقد ضرورت است.


ارسال شده در توسط احمد گودرزی